miércoles, 16 de noviembre de 2011

Actualitat: Eleccions 2011


Donat que aquest diumenge se celebren les Eleccions Generals, avui a la Pissarra 2.0 us oferim un breu resum de les línies bàsiques dels projectes educatius dels principals partits a Catalunya:


PSC

 • Compromís d'invertir més i millor en educació. Proposen presentar al parlament els objectius educatius per la pròxima dècada en el marc de l'Estratègia Europa 2020, juntament amb una memòria econòmica pel seu compliment. 
 • Extensió de l'oferta educativa a les diferents etapes de la vida. 
 • Els millors professors en un continu procés de millora. Millorar la formació dels professors i establir un sistema per accedir a la docència semblant al MIR.
 • Tots els centres que depenen de fons públics, els públics i els privats concertats, han de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions, per la qual cosa han de garantir una escolarització equilibrada de tot l'alumnat amb especials dificultats d'aprenentatge, assegurar el principi de gratuïtat efectiva per les famílies i dur a terme una gestió transparent i controlable socialment.
 • Impuls definitiu de l'anglès
 • Ampli sistema de beques per garantir l'estudi a tots els nivells
 • Reorganitzar el mapa universitari espanyol i millorar la interacció i els fluxos de coneixement. 


PP
 • Recolzar més els professors i potenciar el seu reconeixement, prestigi i autoritat
 • Sistema educatiu que ha de comptar amb les famílies
 • Llibertat d'elecció de la llengua vehicular, en català o castellà
 • Els continguts de les matèries no ha de respondre a projectes ideologitzadors
 • La formación profesional s'ha de convertir en un poderes instrument per l'ocupació del joves i, per tan, cal que sigui concebida com un camí cap a l'èxit. 
 • Educació secundària de qualitat que incentivi també la qualitat de les universitats. 
 • Les universitats han de ser autentiques fabriques de coneixement per a la societat espanyola. Per això cal potenciar la mobilitat i l'evaluació de resultats.


CIU
 • Defensar un model educatiu d'interès públic i de qualitat que permeti continuar el desplegament de la Llei d'educació de Catalunya, basat en els valors de la cultura de l'esforç, el respecte i la qualitat docent, que respecti l'autonomia dels centres i recuperi l'autoritat del mestre.
 • Avançar cap a una formació d'alt nivell i d'excel·lència
 • Seguir defensant el model d'immersió lingüística en català i augmentar les competències en altres llengües, especialment l'anglès
 • Garantir el dret a l'educació i a la llibertat d'elecció de centre, d'acord amb el seu ideari i projecte educatiu
 • Defensar, amb el Pacte Fiscal, un finançament que ens permeti avançar cap a l'objectiu de destinar el 6% del PIB a despesa educativa. 
 • Exigir el traspàs a la Generalitat del ple exercici de les competències de gestió de les beques i ajuts concedits amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat
 • Impulsar la internacionalització del sistema universitari català i potenciar la coordinació


ERC
 • Educació, igualtat d'oportunitats i construcció nacional
 • Recerca de l'equitat educativa, superant les desigualtats per nivell socioeconòmic
 • Tenir competències exclusives per tal de poder desenvolupar polítiques pròpies en educació
 • Potenciar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular al sistema educatiu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears com a factor de cohesió social en un marc plurilingüe
 • Laïcitat: convivència i respecte a la llibertat de consciència


No hay comentarios:

Publicar un comentario